Polityka prywatności

Informacje te są przekazywane zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych jest:

Agriturismo Peretti S.p 144 Melosella 13, 58015 Orbetello (Gr) andrea@agriturismoperetti.itVat ID: 00994290534

Charakter przyznania

Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości skontaktowania się w celach określonych poniżej. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne i nie oznacza braku możliwości skontaktowania się w innych celach.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

  1. wykonanie zobowiązań wynikających z umów zawartych z Administratorem i/lub spełnienie, przed zawarciem umowy, określonych żądań Osoby, której dane dotyczą;

  2. wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa, regulacji lub prawodawstwa UE;

W odniesieniu do celów wymienionych w punktach a) i b) informujemy, że przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przez Administratora danych nie wymaga zgody użytkownika, ponieważ takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z samej umowy i/lub do wykonania usług zamówionych przez użytkownika przed zawarciem umowy, a także do wypełnienia zobowiązań prawnych.

Sposoby przetwarzania danych

Zebrane dane są przetwarzane przy użyciu narzędzi informatycznych.

Przestrzegane są odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, bezprawnemu lub nieprawidłowemu wykorzystaniu oraz nieupoważnionemu dostępowi.

Kto przetwarza dane użytkownika

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w wyżej wymienionej siedzibie i jest przeprowadzane przez wyznaczony personel.

Transfer danych

Dane będą przekazywane wyłącznie w obrębie UE.
Niektóre aplikacje, takie jak Google Analytics i reCaptcha, mogą być przekazywane poza UE.

Okres przechowywania danych

Czas przechowywania wyborów użytkownika w odniesieniu do plików cookie wynosi sześć miesięcy, zgodnie z wymogami przepisu.

Czas przechowywania plików cookie różni się w zależności od ich typu. W przypadku plików cookie profilujących stron trzecich można bezpośrednio zapoznać się ze specyfikacjami na odpowiednich stronach.

Dane osobowe przetwarzane w celach kontaktowych lub biznesowych będą przetwarzane przez obowiązkowe okresy czasu określone w odpowiednich przepisach prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 15 UE 2016/679

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do uzyskania od Administratora danych, w przewidzianych przypadkach, dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, które ich dotyczą, lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 15 i nast. rozporządzenia). Wnioski należy kierować do Administratora Danych na adresy podane na początku niniejszego komunikatu.

Prawo do złożenia skargi

Osoby, których dane dotyczą, które uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych za pośrednictwem tej strony narusza przepisy Rozporządzenia, mają prawo do złożenia skargi do Garante, zgodnie z art. 77 samego Rozporządzenia, lub do podjęcia kroków prawnych (art. 79 Rozporządzenia).

Moja zwinna prywatność
Ta strona używa technicznych i profilujących plików cookie. Kliknięcie przycisku akceptacji oznacza zgodę na wszystkie profilujące pliki cookie. Kliknięcie przycisku odmowy lub X powoduje odrzucenie wszystkich profilujących plików cookie. Klikając na dostosuj, możesz wybrać, które profilujące pliki cookie mają zostać aktywowane.
Otwarty czat
Cześć ????
Jak mogę ci pomóc?